Arika Someya
2010.5.12 - 6.9
view | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Reflection(utsuru) - pom
2010 oil on polyester laminated panel 27.8 x 45 cm